III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący – SSR Katarzyna Kościów-Kowalczyk
Przyjmuje interesantów w czwartki od godz. 10.00 do godz. 12.00

Sekretariat  Wydziału

Kierownik sekretariatu
Patrycja Głuszko

ul. Klasztorna 5
59-400  Jawor
pok. 20,  I piętro
tel. 76 754-40-20
e-mail: wydzial.rodzinny@jawor.sr.gov.pl
e-mail:  p.gluszko@jawor.sr.gov.pl


W Wydziale Rodzinnym i  Nieletnich Sądu Rejonowego rozpoznawane są sprawy:

1) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
2) dotyczące demoralizacji czynów karalnych nieletnich
3) dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.
Właściwość rzeczowa:
1. W postępowaniu procesowym:
  - alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
  - ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
  - zaprzeczenie ojcostwa,
  - ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

  - przysposobienia,
  - pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  - zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
  - zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
  - przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  - ustanowienie opieki nad małoletnim,
  - ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  - wydanie dziecka,
  - zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  - rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
  - umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
  - ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  - ustalenie kontaktów z małoletnim,
  - sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

3. w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

  - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  - zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
  - ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
  - rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
  - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
  - nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
  - ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  - sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
  - sprawy zabezpieczenia alimentów,
  - nadanie klauzuli wykonalności,
  - sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej.

4. W  postępowaniu dotyczącym nieletnich:

  - o demoralizację,
  - o popełnienie czynów karalnych.

Sędziowie orzekający:

1. Bronkowska-Bulanda Justyna,
2. Kościów-Kowalczyk Katarzyna.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich