Opłaty sądowe

Minister Sprawiedliwości wydał 31 stycznia 2006 r. rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199). Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

  • w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu;
  • w formie znaków (znaki opłaty sądowej do nabycia w pok. 14, I piętro);

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o:

  • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. 2015.526 tekst jednoilty),
  • zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 65, poz. 419).

Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Sądu.

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe